Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN 2016

VZN č.1 2016 o nakladaní s odpadom

VZN č. 4 2016 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

VZN 2015

VZN č.7 2015 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku

Dodatok č 1 KO

VZN č.1.2015 – o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ – 2015

VZN č.2.2015 – o vodení psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov

VZN č.3.2015 – o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

VZN č.4.2015 – o určení názvov ulíc a novovzniknutých ulíc v obci Veľká Lúka

Interná smernica 2 – 2015

VZN č.5.2015 – Trhový poriadok

VZN č.6.2015 – o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

VZN č.8 2015 určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy

VZN 2014

VZN č.1.2014 – o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ – 2014

VZN č.2.2014 – o umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách obce počas volebnej kampane

VZN č.3.2014 – o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o náhradnom zneškodňovaní obsahu žúmp

VZN č.4.2014 – o vodení psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov

VZN č.5.2014 – KTORÝM SA VYHLASUJÚ ZÁVÄZNÉ ČASTI ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE VEĽKÁ LÚKA PODĽA ZMIEN A DOPLNKOV Č. 12

VZN 2013

VZN č.1.2013 – o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ – 2013

VZN č.2.2013 – o nakladaní s komunálnymi odpadmi

VZN č.3.2013 – o miestnych daniach a poplatkoch

Stránka