Navigácia

Obsah

Obecné zastupiteľstvo

Orgány samosprávy

I. Orgány obce:

Obecné zastupiteľstvo (OcZ) -je zastupiteľským zborom občanov obce, zloženým zo 7 poslancovzvolených občanmi obce v priamych voľbách na 4 roky. Títo prijímajú všeobecne záväzné nariadenia – „obecné zákony“ a tým rozhodujú o základných otázkach života obce. Určujú najmä zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, schvaľujú rozpočet obce a jeho zmeny, schvaľujú územný plán obce alebo jeho časti a schvaľujú štatút obce alebo jej časti.

Obecné zastupiteľstvo Veľkej Lúky tvorí starosta a poslanci:

Starostka obce:

Ing. Andrea Chromekovástarosta@velkaluka.sk
Je štatutárnym zástupcom obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Obyvatelia obce ho volia v priamych voľbách na 4 roky. Starosta obce zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, podpisuje ich uznesenia, vykonáva obecnú správu , zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám a rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo iným predpisom vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

Poslanci:

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v komunálnych voľbách v roku 2018:

 1. Ing. Pavel Melech, počet hlasov 206
 2. Rastislav Hudoba, počet hlasov 201
 3. Viera Svoreňová, počet hlasov 188
 4. Michal Kušpal, počet hlasov 164
 5. Mgr. Martina Kuzmová, počet hlasov 155
 6. Ing. František Rovňaník, počet hlasov 140
 7. Ján Pršanec, počet hlasov 138

Veľká Lúka

II. Orgány obecného zastupiteľstva a starostu obce:

Komisie obecného zastupiteľstva sa zriaďujú ako stále, poradné, iniciatívne a kontrolné orgány obecného zastupiteľstva, ktoré pomáhajú plniť‘ jeho úlohy. Sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a občanov obce zvolených obecným zastupiteľstvom. Na čele komisie je poslanec.

Obecný úrad (OcÚ) -je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce zložený z pracovníkov obce. Zabezpečuje administratívne a organizačné veci OZ a starostu, ako aj ďalších zriadených orgánov OZ. Organizáciu OcÚ a objem mzdových prostriedkov potrebných na jeho činnosť‘ určuje OZ.

OcÚ a OcZ riadi a zamestnáva nasledovné činnosti:
 • Komisia VÝSTAVBY – predseda M.Kušpal
 • FINANČNÁ komisia – predsedkyňa V.Svoreňová
 • Komisia NA OCHRANU VEREJNÉHO PORIADKU – predseda R.Hudoba
 • KULTÚRNA komisia – predseda J.Pršanec
 • Komisia ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  – predseda P.Melech
 • ŠPORTOVÁ komisia – predseda F.Rovňaník
 • SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÁ a ŠKOLSKÁ komisia – predsedkyňa M.Kuzmová