Navigácia

Obsah

OZ Naša Lieska

OZ Naša Lieska

1. ÚVOD

NAŠA LIESKA o.z. (ďalej NAŠA LIESKA) bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra SR dňa 18.6.2015 pod číslom VVS/1-900/90-46270 ako občianske združenie podľa zákona SR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

OZ Naša Lieska mapa

Členské obce NAŠA LIESKA sú: Lieskovec, Sliač, Čerín Sebedín – Bečov, Lukavica, Veľká Lúka, Kováčová, Sielnica. Sídlom verejno-súkromného partnerstva je obec Lieskovec.
Cieľom združenia je podpora a koordinácia spoločného postupu v oblasti regionálneho rozvoja s dôrazom na prípravu regiónu na prístup LEADER a jeho využitie pre koordinovaný rozvoj územia na princípe verejno-súkromného partnerstva.

NAŠA LIESKA predložila v júli 2015 Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Výzvy PPA č.4/PRV/2015 na podopatrenie 19.1 Prípravná podpora. V prípade úspešnosti a pridelenia dotácie bude spracovaná Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou na obdobie 2014-2020 (ďalej len stratégia CLLD) budúcej Miestnej akčnej skupiny NAŠA LIESKA. Následne sa bude NAŠA LIESKA uchádzať o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy pre podopatrenie 19.2 Podpora na vykonávanie operácií v rámci Stratégie CLLD v celkovom objeme min. 2,8 mil. EUR na realizáciu investičných aj neinvestičných projektov pre členské obce, podnikateľský aj neziskový sektor v členení 49 % pre verejný sektor a 51 % pre podnikateľský sektor a neziskové organizácie na realizáciu investičných aj neinvestičných projektov.

Stratégia CLLD je strategický dokument, účelom ktorého bude plniť miestne ciele a uspokojovať miestne potreby, bude financovaná z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) prostredníctvom Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 a Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020.

Veľmi dôležitou časťou prípravy stratégie CLLD bude aj aktivizovanie územia budúcej MAS, čo zahŕňa prácu so zástupcami samospráv, občanov, neziskovej sféry a podnikateľov. Toto bude prebiehať formou pracovných stretnutí priamo v území v jednotlivých obciach alebo po skupinkách obcí. Počas spracovania stratégie je plánovaných minimálne 8 stretnutí v jednotlivých obciach a ďalšie minimálne 3 stretnutia spoločnej pracovnej skupiny. Takto budú do prípravy strategického dokumentu zahrnuté všetky zložky občianskej spoločnosti.

Všetkým záujemcom o zapojenie sa do prípravy Stratégie CLLD odporúčame sledovať web stránky členských obcí, kde budú zverejňované aktuálne informácie.

Ing. Branislav Horniak,
predseda OZ

2. Harmonogram prípravy stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (CLLD) pre občianske združenie NAŠA LIESKA

OZ Naša Lieska harmonogram

3. Cieľ

SWOT, vízia, priority, ciel_NAŠA LIESKA