Navigácia

Obsah

Dane a poplatky

Cenník služieb OcÚ Veľká Lúka platný od 1.3.2018 
daneDaň za psa
  • 7 € na zdaňovacie obdobie r. 2012 je splatná bez vyrubenia do 31.1.2012 v zmysle zákona 582/2004 Z.z. Predmetom dane je pes starší ako šesť mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou. Daňovníkom je vlastník, držiteľ psa. Oznamovacia povinnosť: Vlastník (držiteľ) psa, je povinný oznámiť správcovi najneskoršie do 30 dní – odo dňa nadobudnutia psa staršieho ako 6 mesiacov vznik daňovej povinnosti (kúpa, darovanie, osvojenie psa atď.). Podmienky držania psov na území obce Veľká Lúka upravuje VZN č.6/2003 o podmienkach držania psov.
Daň z nehnuteľností 
  • vyrubuje správca dane platobným výmerom, ktorý obdržíte poštou.
Ďalšie dane: daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje.