Navigácia

Obsah

Dane a poplatky

Daň z nehnuteľností 
  • vyrubuje správca dane platobným výmerom, ktorý obdržíte poštou alebo osobne na vašu adresu pracovníkom OÚ, ktorý vám dá podpísať jeho prevzatie. Výška daní z nehnuteľností na území obce Veľká Lúka je upravená VZN č. 5/2021 na rok 2022. Jeho znenie nájdete v časti zverejnených platných VZN obce. 
Daň za psa
  • 10 € na zdaňovacie obdobie r. 2022 je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyrubení dane za psa v zmysle zákona 582/2004 Z.z. Predmetom dane je pes starší ako šesť mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou. Daňovníkom je vlastník, držiteľ psa. Oznamovacia povinnosť: Vlastník (držiteľ) psa, je povinný oznámiť správcovi najneskoršie do 30 dní – odo dňa nadobudnutia psa staršieho ako 6 mesiacov vznik daňovej povinnosti (kúpa, darovanie, osvojenie psa atď.). Podmienky držania psov na území obce Veľká Lúka upravuje VZN č.6/2003 o podmienkach držania psov.
 
Ďalšie dane: daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje.

 

Cenník služieb OcÚ Veľká Lúka platný od 1.3.2018