Navigácia

Obsah

Civilná ochrana obyvateľstva

Civilná ochrana je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činností pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.

Rozdelenie:
  1. Analýza možného ohrozenia územia
  2. Informačný systém CO
  3. Evakuácia
  4. Ukrytie
  5. Nebezpečné látky
  6. Prostriedky individuálnej ochrany
  7. Improvizovaná ochrana
  8. Rady občanom
Zákony