Navigácia

Obsah

Samospráva obce veľká lúka

Občania obce, ich práva a povinnosti

Obyvateľ obce je občan, ktorý je v nej prihlásený na trvalý pobyt.

Má právo:
 • voliť‘ orgány samosprávy obce a byť do nich zvolený
 • hlasovať‘ o dôležitých otázkach života a rozvoja obce
 • zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a na verejných zhromaždeniach občanov a vyjadrovať svoj názor
 • obracať‘ sa s podnetmi a sťažnosťami na orgány obce
 • používať obvyklým spôsobom obecné zariadenia a ostatný majetok obce slúžiaci pre verejné účel
 • požadovať‘ pomoc v čase náhlej núdze od týchto orgánov
 • občan obce sa podieľa na rozvoji a zveľaďovaní obce a poskytuje pomoc jeho orgánom.
V tejto súvislosti je povinný:
 • ochraňovať majetok obce a podieľať sa na nákladoch obce
 • podieľať‘ sa na ochrane životného prostredia obce
 • napomáhať‘ udržiavať‘ poriadok v obci
 • poskytovať‘ podľa svojich schopností a možností osobnú pomoc pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo havárie v obci.

Obec je povinná poskytnúť občanom obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v ich náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť‘ prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.

obecný úrad

Samospráva obce

Samosprávu obce vykonávajú občania obce:

 • orgánmi obce
 • hlasovaním občanov obce
 • verejným zhromaždením občanov obce.

Obec pri plnení úloh samosprávy spolupracuje s právnickými a fyzickými osobami, politickými stranami, hnutiami ako aj so záujmovými združeniami obyvateľov obce, cirkvami a inštitúciami, ktoré sa starajú o rozvoj vzdelanosti, kultúry, duchovného života a zdravia – vyvíjajúcimi činnosť v obci. Na plnenie úloh samosprávy obce vydáva obec všeobecne záväzné nariadenia, ktoré nesmú odporovať‘ Ústave ani zákonom Slovenskej republiky. Všeobecne záväzné nariadenia sa musia vyhlásiť‘ na úradnej tabuli najmenej 15 dní pred nadobudnutím účinnosti nariadenia, pätnástym dňom odo dňa vyhlásenia nadobúda nariadenie účinnosť. Všeobecne záväzné nariadenia je možné považovať‘ za rovné so zákonmi na území obce.